M.Sc.Eng. Pawel Fiedor
PhD Student

Contact details:

06-09.2016r.
Staż naukowy w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, gdzie wraz z zespołem prof. Ewy Brocławik i zespołem prod. Bogdana Sulikowskiego realizowałem badania procesów formowania się materiałów glinokrzemianowych, zeolitoweych materiałów katalitycznych, boralitów oraz materiałów ceramicznych do zastosowań w procesach katalitycznych. W ramach odbytego stażu poznałem procedury syntezy, wydzielania, charakteryzacji fizykochemicznej związków krzemopochodnych metodami takimi jak FTIR, spektroskopia ramana, XRD, NMR w ciele stałym, SEM-EDS oraz badania aktywności katalitycznej otrzymywanych materiałów metodą sorpcji cząstek-sond połączoną z analizą w podczerwieni, oraz badanie mocy centrów aktywnych metodą temoprogramowalnej desorpcji (TPD) amoniaku.

03.2017r.
Staż naukowy w Zespole Krystalografii i Badań Korozyjnych na wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie poznałem metody badawcze takie jak XRD, XRF i SEM-EDS, preparatykę próbek odpowiednią dla tych metod, oraz sposób analizy i przedstawiania wyników pomiarowych.

06.2017 – 10.2017
Electronics Assembler w Skalarki Electronics LTD. w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmowałem się projektowaniem i budowaniem urządzeń elektronicznych wchodzących w skład kokpitów symulatorów lotu samolotu Airbus A320, co umożliwiło mi rozwój w kierunku mojego hobby, jakim jest elektronika, elektrotechnika i programowanie.

10.2017-09.2019
Wykonawca I stypendysta projektu POWROTY “Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry”.

03.2018 – 02.2021
Wykonawca w projekcie TEAM TECH „Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions”

10.2017 – 11.2020
Wykonawca w projekcie TANGO 2 pt. „Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych”
”

10.2017 – 07.2018
wykonawca w projekcie SONATA ,,Synthesis of bimolecular cationic photoinitiators and testing mechanistic aspects of photogeneration of strong proton acids in processes of synergistic interaction of onium salts and Photosensitizing substances or co_initiators”
”

10.2017- 02.2018
staż w firmie Photo HiTech w której poznałem techniki projektowania i syntezy związków organicznych o pożądanych parametrach spektroskopowych.

06.2019 – 10.2019
staż na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Laboratorium Syntezy Zespołu Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, gdzie pod nadzorem dr. Anny Chachaj-Berkiesz zgłębiałem procesy tworzenia się wiązań chemicznych, metod ich charakteryzacji i opisu.

01.2019
Uzyskanie finansowania w ramach Stypendium Rządu Francuskiego na realizację pracy doktorskiej we współpracy międzynarodowej i badania nowych układów inicjujących w druku 3D przy nawiązaniu współpracy z instytutem badań materiałowych uniwersytetu w Miluzie (IS2M, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse)

03.2020
rozpocząłem badań w nad autorskimi procesami wytwarzania przyrostowego w Institut de Science des Matériaux de Mulhouse przerwane pandemią Covid -19.

12.2020
obecnie, w spółce Photo 4Chem zajmuję się projektowaniem kompozycji fotoutwardzalnych przeznaczonych do procesu fotopolimeryzacji wolnorodnikowej w komercyjnych procesach druku 3D. W ramach obowiązków sprawuję nadzór nad zespołem zajmującym się ich preparatyką i optymalizacją składu żywic pod kątem uzyskania odpowiednich właściwości fizykochemicznych, oraz odpowiadam za dobór parametrów pracy urządzeń przy zastosowaniu wytworzonych w firmie nowych żywic do druku 3D.

Od czasów szkolnych interesowałem się zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w trakcie różnych procesów obserwowanych w moim otoczeniu. Moja pasja skierowała mnie w kierunku studiów chemicznych, a dalej na studia doktoranckie w kierunku fotochemii polimerów. W mojej pracy badawczej zajmuję się między innymi wprowadzeniem fotopolimeryzacji kationowej do technologii druku 3D, opracowywaniem nowych żywic fotoutwardzalnych do druku 3D o poprawionych parametrach użytkowych oraz fluorescencyjnymi sensorami molekularnymi projektowanymi i syntezowanymi do zastosowania w monitorowaniu konkretnych reakcji chemicznych. Jednak moje zainteresowania nie kończą się na chemii. Od zawsze uwielbiałem poznawać zasady działania urządzeń elektronicznych, co z czasem przekształciło się w moje hobby i zaowocowało warsztatem elektronicznym w którym projektuję nowe urządzenia znajdujące zastosowanie w branży R&D. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń elektronicznych wymogło na mnie poznanie zasad programowania mikrokontrolerów, oraz pisania oprogramowania komputerowego do wielu różnych zastosowań. 

Zgłoszenia patentowe:

Zgłoszenie patentowe P.429090 J. Ortyl, A.Chachaj-Brekiesz, P. Fiedor, P. Szymaszek, K. Dzięciołowska, W. Kasprzyk, T. Świergosz, M. Galek

Nowe pochodne 4,6-difenylo-pirydyno-3-karbonitrylu, sposoby wytwarzania pochodnych 4,6-difenylo-pirydyno-3-karbonitrylu, nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych 4,6-difenylo-pirydyno-3-karbonitrylu.

Projekty

TEAM- TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Numer umowy TEAM TECH/2016-2/15

Charakter udziału w projekcie: Paweł Fiedor- wykonawca, konstruktor rozwiązań inżynieryjno-technicznych Kierownik projektu dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Temat: Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization

reactionsMiejsce realizacji: Politechnika Krakowska.

Okres realizacji projektu:  01.III.2018-28.II.2021

Stan realizacji projektu: realizowany

TANGO – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy TANGO 2 – DZP/TANGO2/391/2016

Charakter udziału w projekcie: Paweł Fiedor- wykonawca,

Kierownik projektu  dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Temat: Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o Innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych

Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.

Okres realizacji projektu:  01.IX. 2017- 30.11.2020

Stan realizacji projektu: realizowany

POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Numer umowy POWRTOTY/2016-1/4

Charakter udziału w projekcie: Paweł Fiedor- wykonawca, konstruktor rozwiązań inżynieryjno-technicznych Kierownik projektu dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Temat: Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.

Okres realizacji projektu:  01.X. 2016- 30.IX.2019

Stan realizacji projektu: zakończony

INNOCHEM – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Numer umowy POIR.01.02.00-00-0038/16-00

Charakter udziału w projekcie: Paweł Fiedor- wykonawca

Kierownik projektu ze strony konsorcjanta dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Temat: „Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów”

Miejsce realizacji: Photo HiTech sp. z o.o. & Synthos S.A.

Okres realizacji projektu:  01.IV. 2017- 30.III.2019

Stan realizacji projektu: zakończony

SONATA 4, Narodowe Centrum Nauki

Numer umowy UMO-2012/07/D/ST5/02300

Charakter udziału w projekcie: Paweł Fiedor- wykonawca,

Kierownik projektu  dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Temat: Synteza fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów. Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.

Okres realizacji projektu:  01.VII. 2013- 30.VII. 2018

Stan realizacji projektu: zakończony

Nagrody

  1. SREBRNY MEDAL wystawy wynalazków Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS, 2020, Warszawa, Nagroda przyznana za wynalazek: “The combination of luminescent molecular sensor technology and 3D printing in the production of innovative molecular sensors sensitive to changes in analyze in environmental research”
  2. SREBRNY MEDAL wystawy wynalazków International Exhibition of Research, Innovations and Inventions PRO INVENT, Cluj-Napoca, Rumunia, 2019, Nagroda przyznana za wynalazek: “Imaging of structure in living cells using derevatives of 4,6-diphenyl-pyridine-3-carbonitrile in the role of highly selective and sensitive molecular fluorescent chemosensors”
  1. I miejsce w konkursie Studenckich Kół Naukowych PK 2016, „Otrzymywanie wodorotlenku magnezu o mikrostrukturze i wysokiej czystości na bazie odpadowych związków magnezu”.

Wypisać od punktów, projekty będą opisywane w osobnej zakładce

Fiedor P., Ortyl J. A New Approach to Micromachining: High-Precision and Innovative Additive Manufacturing Solutions Based on Photopolymerization Technology. Materials 2020, 13(13), Impact Factor: 3.623 

Fiedor P., Pilch M., Szymaszek P., Chachaj-Brekiesz A., Galek M., Ortyl J. Photochemical  Study  of  a  New  Bimolecular  Photoinitiating  System  for  Vat  Photopolymerization  3D  PrintingTechniques under Visible Light. Catalyst 2020, 10(3), Impact Factor: 4.146

Ortyl J., Fiedor P., Chachaj-Brekiesz A., Pilch M., Hola E., Galek M. The applicability of 2-amino-4,6-diphenyl- pyridine-3-carbonitrile sensors for monitoring different types of photopolymerization processes and acceleration of cationic and free-radical photopolymerization under near UV light. Sensors 2020, 19(7), Impact Factor: 3.576

Hola E., Topa M., Chachaj-Brekiesz A., Pilch M., Fiedor P., Galek M., New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol-ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application, RSC Advanced, 2020 10,