Projekty badawcze

Iuventus Plus - Nr IP2011 039471

Temat: Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej.

Okres realizacji projektu:  IV. 2012- X. 2014

Podstawowym celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i synteza serii nowych związków chemicznych przeznaczonych do roli fluorescencyjnych sond molekularnych oraz ich ilościowe badania spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne. Przy zastosowaniu spektroskopii fluorescencyjnej opracowane nowe układy do roli sond spektroskopowych, zostaną przebadane pod kątem ich przydatności, sprawności i efektywności w monitorowaniu w warunkach rzeczywistych (on-line) szeregu różnych procesów fotopolimeryzacji. Ten etap prac będzie dotyczył także scharakteryzowania czynników strukturalnych jakie mają wpływ na przydatność uzyskanych związków do roli sond. Dodatkowym zagadnieniem jest poznanie mechanizmów działania badanych sond w trakcie monitorowania kinetyki procesów fotopolimeryzacji oraz scharakteryzowanie ich wpływu na samą kinetykę polimeryzacji.

LIDER 471/L-4/2012 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Temat: Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych

Okres realizacji projektu:  01.I. 2014- 31.XII.2016

Niniejszy projekt stanowi rozszerzenie tematyki badań rozpoczętych w ramach realizacji pracy doktorskiej kierownika projektu, o aspekty poznawcze i aplikacyjne dotyczące opracowania nowych wysokowydajnych luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych związków chemicznych do roli chemicznych sesnorów molekularnych. Celem prezentowanego projektu jest synteza nowych związków chemicznych przeznaczonych do roli luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych chemicznych sensorów molekularnych oraz ich ilościowe badania spektrofotometryczne i spektrofluorymetryczne. Przy zastosowaniu badań spektrometrycznych opracowane nowe układy, zostaną przebadane pod kątem ich przydatności, sprawności i efektywności w monitorowaniu w warunkach rzeczywistych (on-line) szeregu różnych procesów fotopolimeryzacji.

www.fotopolimeryzacja.pl

SONATA 4, Narodowe Centrum Nauki - UMO-2012/07/D/ST5/02300

Temat: Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów

Okres realizacji projektu:  01.VII. 2013- 30.VII. 2017

Podstawowym celem niniejszego projektu jest synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i zbadanie mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych (PAG-ów) w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz odpowiednich fotosensybilizatorów lub koinicjatorów. Nowatorskim ujęciem podjętej tematyki będzie określenie wpływu czynników kinetycznych i termodynamicznych procesu przeniesienia elektronu lub procesu przeniesienia energii na szybkość fotoinicjowania polimeryzacji kationowej, jak również ustalenie mechanizmów działania badanych układów