Prace dyplomowe

TEMAT 1: Synteza fluorescencyjnych sond molekularnych oraz ocena ich przydatności do monitorowania polimeryzacji metodą FPT (Fluorescence Probe Technology).
Cel pracy:
Przedmiotem pracy będą badania mające na celu ocenę przydatności fluorescencyjnych sond molekularnych jako molekularnych sond fluorescencyjnych przeznaczonych do monitorowania fotopolimeryzacji monomerów epoksydowych i/lub winylowych. W ramach pracy prowadzone będą badania mające na celu określenie wpływu ugrupowań wprowadzonych do struktury sondy na kinetykę reakcji fotopolimeryzacji w tym badania wpływu inhibitującego lub akcelerującego wybranych sond fluorescencyjnych.

TEMAT 2: Synteza i badania przydatności nowych fotosensybilizatorów procesów fotopolimeryzacji.
Cel pracy:
Przedmiotem pracy będą badania mające na celu syntezę nowych fotosensybilizatorów procesu fotopolimeryzacji kationowej i/lub rodnikowej. Kolejnym etapem badan będzie ocena ich akcelerującego wpływu na procesy fotopolimeryzacji. Do badań kinetyki tych procesów będzie wykorzystania metoda FPT (Fluorescence Probe Technology).

TEMAT 3: Synteza chromoforów kumarynowych do zastosowań w chemii polimerów.
Cel pracy:
Przedmiotem pracy będzie synteza pochodnych kumaryny w warunkach konwencjonalnych oraz synteza pochodnych kumaryny w warunkach promieniowania mikrofalowego. Następnie przeprowadzona zostanie modyfikacja hydroksylowych pochodnych kumaryny w warunkach konwencjonalnych i w warunkach promieniowania mikrofalowego prowadzenia reakcji chemicznych

Otrzymane produkty syntezy organicznej będą analizowane przy wykorzystaniu techniki NMR – Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego.

TEMAT 4: Synteza pochodnych hiperwalencyjnego jodu (III) do zastosowań w chemii polimerów.
Cel pracy:
Przedmiotem pracy będzie przeprowadzenie serii syntez organicznych pochodnych związków hiperwalencyjnego jodu, które znane są od ponad wieku, jednak dopiero w okresie ostatnich lat znalazły szersze zastosowanie zarówno w chemii organicznej, jak i w chemii polimerów. Przedmiotem pracy będzie także optymalizacja i porównanie przeprowadzonych metod syntez wybranych pochodnych.

TEMAT 5: Monitorowanie polimeryzacji hybrydowej metodą FPT (Fluorescence Probe Technology).
Cel pracy:
Przedmiotem pracy będą badania kinetyki procesów polimeryzacji hybrydowej metodą FPT (Fluorescence Probe Technology). Badania wpływu molekularnych sond spektroskopowych na kinetykę procesów polimeryzacji hybrydowej. Badanie czułości molekularnych sond spektroskopowych w trakcie procesów polimeryzacji hybrydowej oraz badania akcelerującego wpływu dodatku sond na procesy polimeryzacji hybrydowej.


Temat 1: OCENA PRZYDATNOŚCI POCHODNYCH KUMARYNY JAKO SOND FLUORESCENCYJNYCH DO MONITOROWANIA PROCESU FOTOPOLIMERYZACJI KATIONOWEJ METODĄ FPT

Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zbadanie serii dziesięciu wybranych aminowych pochodnych kumaryny pod kątem ich wykorzystania jako molekularnych sond fluorescencyjnych służących do monitorowania procesu fotopolimeryzacji kationowej.
Temat pracy został zrealizowany ze względu na potrzebę znalezienia nowych sond fluorescencyjnych nadających się do monitorowania tego typu procesu. Podjęto próbę oceny dotąd nieużywanych związków kumarynowych zawierających w swojej strukturze grupy aminowe, które jak przyjęło się twierdzić do tej pory, mogą wpływać negatywnie na przebieg reakcji neutralizując generowane w trakcie reakcji kwasy protonowe.