O mnie

Biografia

Joanna Ortyl jest doktorem nauk chemicznych, aktualnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej na stanowisku adiunkta. Jest absolwentką studiów o specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych na kierunku Technologia Chemiczna Politechniki Krakowskiej. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach Kierownik Projektów Naukowo-Badawczych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Analiza Instrumentalna w Ocenie Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym  w Krakowie a także uzyskała tytuł Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000 w ramach studiów podyplomowych Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000 na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Pracę badawczą realizuje w zakresie procesów fotopolimeryzacji i fotochemii w Laboratorium Fotochemii Stosowanej.

Realizowana problematyka naukowo-badawcza:

 • nowoczesne technologie fotochemiczne,
 • synteza i charakterystyka właściwości fotochemicznych i fotofizycznych inicjatorów polimeryzacji kationowej, fotoinicjowanej promieniowaniem nadfioletowym i widzialnym,
 • fotochemia i fotofizyka sond spektroskopowych

Synteza nowych, efektywnych fotoinicjatorów oraz koinicjatorów polimeryzacji kationoej oraz badania procesu fotoinicjowania polimeryzacji, w tym:

 • synteza i badanie fotoinicjatorów mogących znaleźć zastosowanie w technologii fotochemicznie utwardzanych powłok lakierowych oraz w technologii fotochemicznego wytwarzania prototypów (stereolitografia)

Prace nad właściwościami fotochemicznymi i fotofizycznymi sond molekularnych obejmujące:

 • syntezy nowych luminescencyjnych związków,
 • ocena ich stabilności fotochemicznej w warunkach fotochemicznej redukcji i fotochemicznego utleniania,
 • potencjalne zastosowanie w procesach molekularnego spektroskopowego sondowania mikrootoczenia

 

Wykształcenie

10.2007- 09.2011
Doktor nauk chemicznych
Studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Temat przygotowywanej pracy doktorskiej: „Synteza nowych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej oraz monitorowanie jej przebiegu metodą FPT (Fluorescence Probe Technology)”
Data obrony pracy doktorskiej: 22.X.2012
Praca obroniona z wyróżnieniem

10.2011 – 06.2012
Kierownik Projektów Naukowo-Badawczych
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Kierunek: Profesjonalny kierownik projektów naukowo-badawczych.
Data uzyskania: 30.VI.2012

10.2009 – 06.2010
Analityk Chemiczny Jakości Żywności
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja: Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności.
Data uzyskania: 1.VII. 2010

10.2006– 09.2007
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Kierunek: Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm ISO 9000. Data uzyskania: 23.IX.2007

10.2002 – 06.2007
Mgr inż.
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna
Specjalność: Technologia tworzyw sztucznych
Temat pracy magisterskiej: „Synteza bidegradowalnych estrów kwasu poli(asparaginowego) w polu promieniowania mikrofalowego”
Data uzyskania: 26.06.2007
Studia ukończone z wyróżnieniem

10.2005– 06.2007
Licencja Wykwalifikowanego Nauczyciela
Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
Kierunek: Studium Pedagogiki i Psychologii
Data uzyskania: 1.VI. 2007

Doświadczenie zawodowe

Od 05.03.2013
Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

01.09.2011- 04.03.2013
Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

01.07.2007-30.09.2007
Praca na stanowisku Kontroler Jakości w Laboratorium Kontroli  Jakości w Drukarni Opakowań na podłożach z tworzyw sztucznych „Opus” Kraków –Balice.

01.09.2006-01.10.2006
Praktyka pedagogiczna w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

03.07.2006-14.07.2006
Praktyka zawodowa w Zakładzie Tworzyw Sztucznych LERG S.A. w  Pustkowie w Laboratorium Badań i Rozwoju.

04.07.2005- 05.08.2005
Praktyka w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki  Komunalnej w Mielcu w Laboratorium Analiz Śladowych i Laboratorium Mikrobiologicznym.

STAŻE NAUKOWE I PRZEMYSŁOWE

06.10.2013-06.12.2013
University of California, Berkeley, Haas School of Business, USA, „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”
Jednostka delegująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

01.12.2012-04.03.2013
Staż naukowy – postdoctoral research
Müenster University of Applied Sciences, Faculty of Chemical Engineering, Institute for Optical Technologies,  Niemcy.Opiekun naukowy: Prof. dr.  Thomas Jüstel
Temat projektu: Photochemical synthesis of nanoparticle RE-oxides.

01.10.2011-31.12.2011
Staż naukowy – doctoral research
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej OrganicznejOpiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
Temat projektu: Synteza nowych kompozycji adhezyjnych fotosieciowanych nowymi fotoinicjatorami kationowymi.

01.08.2013-30.09.2013
Staż przemysłowy – Agencja Poligraficzna Multigraf
Temat projektu: Badania laboratoryjno-technologiczne nad otrzymaniem wysokiej jakości innowacyjnych fotoutwardzalnych lakierów stosowanych do uszlachetniania powierzchni tworzyw sztucznych w postaci powłok polimerowych.
Jednostka delegująca: MARR S.A. – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

01.06.2012-31.08.2012
Staż przemysłowy – Drukarnia Multipress sp. z o.o.
Temat projektu: Analiza potencjału rynku oraz badania aplikacyjne innowacyjnych technologii uszlachetniania i projektowania powierzchni tworzyw sztucznych na drodze procesów fotopolimeryzacji.
Jednostka delegująca: Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.

16.01.2012-16.04.2012
Staż przemysłowy – Grupa 3 Spółka Jawna oddział w Krakowie.
Temat projektu: Opis potencjału komercjalizacyjnego oraz badania aplikacyjne dla technologii UV-LED do zastosowań w przemyśle poligraficznym.
Jednostka delegująca: Centrum  Organizacji Systemów Jakości, Politechnika Krakowska.

Szkolenia i kursy

15.03.2013 – 30.04.2013
Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem
Nazwa jednostki prowadzącej szkolenie: Eco-Invest oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.

01.03.2012 – 31.05.2012
SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec
Nazwa jednostki prowadzącej szkolenie: Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. wraz z partnerami: Akademickim Inkubatorem przedsiębiorczości Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej

01.10.2011 – 31.12.2011
Wzmocnienie przedsiębiorczości wśród małopolskich pracowników naukowych Projekt Nauka-Biznes.
Nazwa jednostki prowadzącej szkolenie: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Centrum Szkoleniowym Europoint w Krakowie.

Projekty badawcze

1. LIDER 471/L-4/2012 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu  oraz główny wykonawca- Joanna Ortyl
Temat: Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych
Okres realizacji projektu:  01.I. 2014- 31.XII.2016

2. SONATA 4, Narodowe Centrum Nauki – UMO-2012/07/D/ST5/02300
Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu  oraz główny wykonawca- Joanna Ortyl
Temat: Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów
Okres realizacji projektu:  01.VII. 2013- 30.VII. 2017

3. Grant typu proof of concept w programie grantowym w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”
Laureat: Joanna Ortyl.
Temat: Innowacyjne fotoinicjatory polimeryzacji kationowej
Okres realizacji projektu: 18.II.2013 – 18.VIII.2013

4. Iuventus Plus – Nr IP2011 039471
Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu oraz wykonawca – Joanna Ortyl Temat:  Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej.
Okres realizacji projektu:  IV. 2012- V. 2014

5. Research Program for the Polish group at The Joint Institute for Nuclear Research (JINR) and research centers in Poland – 2012/2013
Kierownik tematu: Dr Kacper Drużbicki (Uniwersytet Jagielloński) Charakter udziału w projekcie: wykonawca Joanna Ortyl
Temat:   Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic phase change materials and novel iodonium photoinitiators for cationic polymerization.
Okres realizacji projektu:  X. 2012- VI. 2013

6. Działalność Statutowa – DS Młodych Naukowców C-2/395/DS-M/2011
Wykonawca i kierownik projektu: Joanna Ortyl
Temat: Układy meta-terfenylowe do zastosowań w procesach fotopolimeryzacji kationowej monomerów.
Okres realizacji projektu: V.2011- XII. 2011

7. Ventures/2009-3/7 – Ventures- grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 2009/2011
Kierownik projektu oraz wykonawca: Joanna Ortyl
Temat: Rozwój technologii FPT (Fluorescence Probe Technology) do zastosowań w chemii polimerów.
Okres realizacji projektu: VII.2009 – X. 2011

8. Doctus– 2008/2011
Wykonawca i kierownik projektu: Joanna Ortyl
Temat: Rozwój technologii powłok polimerowych, fotoutwardzanych metodą  fotopolimeryzacji kationowej.
Okres realizacji projektu: X.2008 – XI. 2011

9. Innogrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów Wykonawca i kierownik projektu:  Joanna Ortyl
Temat: Rozwój technologii fotoutwardzanych powłok polimerowych.
Okres realizacji projektu: X.2008 – XII. 2008

Publikacje naukowe

Patenty udzielone

1. Zgłoszenie patentowe numer P. 395515
Data zgłoszenia: 04.07.2011
Autorzy zgłoszenia:  Joanna Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe sposób ich wytwarzania i zastosowanie”

2. Zgłoszenie patentowe numer P. 393501
Data zgłoszenia: 30.12.2010
Autorzy zgłoszenia: Joanna Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie oraz nowy związek wyjściowy do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób jego wytwarzania i zastosowanie”

Zgłoszenie patentowe  

1. Zgłoszenie patentowe numer P. 405299
Data zgłoszenia: 10.09.2013
Autorzy zgłoszenia:  J. Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Nowe sole pochodnych 2,2′ – bipirydyny, ich zastosowanie oraz nowe kationowe inicjatory procesów polimeryzacji

2. Zgłoszenie patentowe numer P. 404924
Data zgłoszenia: 30.07.2013
Autorzy zgłoszenia:  J. Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Nowe borany jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie oraz nowe związki pośrednie

3. Zgłoszenie patentowe numer P. 404100;
Data zgłoszenia: 28.05.2013
Autorzy zgłoszenia:  J. Kabatc, Z. Czech, K. Jurek, A. Kowalczyk, J. Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Zastosowanie pochodnych 2,3,3-trimetyloindoleniny

4. Zgłoszenie patentowe numer P. 404099;
Data zgłoszenia: 28.05.2013
Autorzy zgłoszenia:  J. Kabatc, Z. Czech, K. Jurek, A. Kowalczyk, J. Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Sieciowalna promieniowaniem UV kompozycja polimerowa”

5. Zgłoszenie patentowe numer P. 399882
Data zgłoszenia: 10.07.2012
Autorzy zgłoszenia:  Z. Czech, A. Kowalczyk, N. Kabatc, K. Jurek, J. Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Zastosowanie pochodnych 2-metylobenzoksazolu jako kationowy fotoinicjator do sieciowania fotoreaktywnych kopolimerów poliakrylanowych”

6. Zgłoszenie patentowe numer P. 399881
Data zgłoszenia: 10.07.2012
Autorzy zgłoszenia:  Z. Czech, A. Kowalczyk, N. Kabatc,  K. Jurek, J. Ortyl
Tytuł zgłoszenia: „Sieciowalna promieniowaniem UV kompozycja polimerowa”

7. Zgłoszenie patentowe numer P. 394626
Data zgłoszenia: 20.04.2011
Autorzy zgłoszenia:  Z. Czech, J. Ortyl, A. Kowalczyk, R. Popielarz, K. Sawicz-Kryniger, U. Głuch
Tytuł zgłoszenia: „Sposób wytwarzania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych.”
 
8. Zgłoszenie patentowe numer P. 394627
Data zgłoszenia: 20.04.2011
Autorzy zgłoszenia:  Z. Czech, J. Ortyl, A. Kowalczyk, R.Popielarz, K. Sawicz-Kryniger, E.Madejska
Tytuł zgłoszenia: „Sposób znakowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych znacznikami fluorescencyjnymi.”

Publikacje naukowe

 1. Ortyl J., Milart P., Popielarz R., 2013, Applicability of Aminophthalimide Probes for Monitoring and Acceleration of Cationic Photopolymerization of EpoxidesPolymer Testing 2013,32, 708-715, Impact Factor: 2,016, punkty MNiSW: 40 pkt.
 2. Czech Z., Kowalczyk A., Ortyl J., Świderska J., 2013, Acrylic pressure-sensitive adhesives containing SiO2 nanoparticles, Polish Journal of Chemical Technology,15 (1),12-14.Impact Factor: 0,337, punkty MNiSW: 15 pkt.
 3. Ortyl J., Popielarz R., M.Galek, The performance of selected (coumarin-4-yl)acetic acids as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization by Fluorescence Probe Technology, Luminescence. The Journal of Biological and Chemical Luminescence, 27, 536-537, 2012. DOI 10.1002/bio.2432 ImpactFactor: 1,731.
 4. Ortyl J., R. Popielarz R., 2012, The new photoinitiators for cationic photopolymerization, Polimery  (7/8): 510-514. punkty MNiSW: 10 pkt.
 5. Ortyl J. , Popielarz R., 2012, The performance of 7-hydroxycoumarin-3-carbonitrile and
  7-hydroxycoumarin-3-carboxylic acid as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by FPT
  , Journal of Applied Polymer Science, 2013, 128 (3), 1974-1978. ImpactFactor: 1,240.
 6. Ortyl J., Galek M., Milart P., Popielarz R., 2012, Aminophthalimide Probes for Monitoring of Cationic Photopolymerization by Fluorescence Probe Technology and their Effect on the Polymerization Kinetics, Polymer Testing 31: 466-473, Impact Factor: 2,016.
 7. 7.     Ortyl J., Popielarz R., 2012, Jednoreaktorowe metody syntezy soli diarylojodoniowych, Czasopismo Techniczne, Ser. Chemia, 1-Ch/2012, issue 16: 119-128.
 8. Czech Z., Ortyl J., Kłos M., Kowalski A., 2011, UV-crosslinkable s-triazine containing acrylic pressure-sensitive adhesives, Elastomery 1 (15): 3-8. punkty MNiSW: 5 pkt.
 9. Ortyl J., Czech Z., Kowalski A., 2011, Tack of pressure-sensitive adhesives (PSAa), Coating 1: 22-25.
 10. Czech Z., Ortyl J., Głuch U., Madejska E., Kowalczyk A., 2011, Adhesion of pressure-sensitive adhesives  (PSAa),  Coating  4: 32-35.
 11. Czech Z., Ortyl J., Kowalczyk A., Kowalski A., Górka K., Sowa D., 2011, Shrinkage of acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs), Coating 5: 24-27.
 12. Czech Z., Ortyl J., Kowalczyk A., Kowalski A., Górka K., 2011, Cohesion of pressure-sensitive adhesives (PSAs), Coating  9: 33-36.
 13. Czech Z., Ortyl J., Kowalski A., Kłos M., 2011, Synthesis and modication of biodegradable pressure-sensitve adhesives based on acrylic,  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2: 7- 12 punkty MNiSW: 3ptk
 14. Ortyl J., Sawicz-Kryniger K., Popielarz R., 2011, Mechanizm działania sondy fluorescencyjnej Coumarin 1 w technologii FPT, Przemysł Chemiczny 90(7): 1370-1378 ImpactFactor: 0,414.
 15. Sawicz K., Ortyl J., Popielarz R., 2011, Technologia znakowania materiałów polimerowych znacznikami fluorescencyjnymi, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 4: 44-46.
 16. Ortyl J., Czech Z., Madejska E., Kowalski A., 2011, Zastosowanie UV w technologii klejów I materiałów samoprzylepnych, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 1: 44-49.
 17. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2010, The Performance of Amidocoumarins as Probes For Monitoring of Cationic Photopolymerization of  Monomers by Fluorescence Probe Technology, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 48: 4522–4528 ImpactFactor: 3,971, punkty MNiSW: 24 pkt
 18. Ortyl J., Galek M., Milart P., Sawicz K., Popielarz R., 2010, Applicability of Selected Biphenyl Derivatives for Monitoring of Cationic Photopolymerization by Fluorescence Probe Technology, Luminescence. The Journal of Biological and Chemical Luminescence 25: 225-226 Impact Factor: 1,209, punkty MNiSW: 13 pkt
 19. Ortyl J., Galek M., Sawicz-Kryniger K., Popielarz R., 2010, Monitorowanie przebiegu fotopolimeryzacji kationowej przy użyciu pochodnych stilbenu jako sond fluorescencyjnych, Przemysł Chemiczny 89(12): 1642-1646 ImpactFactor: 0,414 punkty MNiSW: 15 pkt
 20. Sawicz K., Ortyl J., Popielarz R., 2010, Ocena przydatności 7-hydroksy-4-metylokumaryny do monitorowania procesów utwardzania oraz znacznikowania żywic epoksydowych, Polimery 55(7/8): 539-544 punkty MNiSW: 10 pkt
 21. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2010, Monitorowanie syntezy poliuretanu metodą FPT, Czasopismo Techniczne, Ser. Chemia  1-Ch/2010: 233‑241 punkty MNiSW: 5 pkt
 22. Sawicz K., Ortyl J., Popielarz R., 2010, Chemiczne znakowanie materiałów polimerowych na bazie żywic poliestrowych i akrylowych, Czasopismo Techniczne, Ser. Chemia, 1-Ch/2010: 291-297 punkty MNiSW: 5 pkt
 23. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2009, Ocena przydatności pochodnych ftalimidu do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT, Czasopismo Techniczne, Ser. Chemia, 1-Ch/2009: 67-73 punkty MNiSW: 5 pkt
 24. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2009, Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesu utwardzania żywic epoksydowych, Czasopismo Techniczne, Ser. Chemia, 1‑Ch/2009: 119-126 punkty MNiSW: 5 pkt
 25. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2008, Monitorowanie procesu utwardzania żywic epoksydowych za pomocą sondy fluorescencyjnej, Czasopismo Techniczne, Ser. Chemia, 1-Ch/2008, 65-74, 2008; punkty MNiSW: 6 pkt.

Publikacja w czasopismach popularno-naukowych

 1. Ortyl J., Galek M., 2013, O środkach odchudzających, Chemia w Szkole 6(307):19-23; ISSN 0411-8634.
 2. Ortyl J., Galek M., 2013, Chemia żywi, chroni i leczy – część III, Chemia w Szkole, 4(305):19-26; ISSN 0411-8634
 3. Ortyl J., Galek M., 2013, Chemia żywi, chroni i leczy – część II, Chemia w Szkole, 3(304):19-23; ISSN 0411-8634.
 4. Ortyl J., Galek M., 2013, Chemia żywi, chroni i leczy – część I, Chemia w Szkole, 2(303):5-9; ISSN 0411-8634.
 5. Ortyl J.,2013, Wybuchowa moc chemii –chemia materiałów wybuchowych, Chemia w Szkole, 1(301):43-50; ISSN 0411-8634.
 6. Ortyl J.,2012, Chemiczne modyfikatory wyglądu włosów, Chemia w Szkole 1(292):22-30; ISSN 0411-8634.
 7. Ortyl J., Galek M., 2011, Hydrożele polimerowe, Chemia w Szkole (6)291: 24-33; ISSN 0411-8634.
 8. Ortyl J., Galek M., 2011, Toksyny w świecie przyrody, Chemia w Szkole 5 (294):6-14, ISSN 0411-8634.
 9. Ortyl J., Galek M., 2011, Połączenia metaloorganiczne Chemia w Szkole 3(292):6-12, ISSN 0411-8634.
 10. Ortyl J., Galek M., 2011, Mikroorganizmy w chemii Chemia w Szkole 2(291)24-28, ISSN 0411-8634.
 11. Ortyl J., Galek M.,2011, Poliuretany – nowe trendy w produkcji najbardziej wszechstronnych tworzyw sztucznych, Chemia w Szkole 1(290): 6-14, ISSN 0411-8634.
 12. Ortyl J., Galek M.,2010, Reakcje chemiczne w polu promieniowania mikrofalowego, Chemia w Szkole 5(288): 6-12, ISSN 0411-8634.
 13. Ortyl J., Galek M., 2010, Chemotaksja – chemiczna samoorganizacja, Chemia w Szkole 6(289): 6-10, ISSN 0411-8634.
 14. Ortyl J., Galek M.,2010, Fotochromizm, Chemia w Szkole 4(287): 6-12, ISSN 0411-8634.
 15. Ortyl J., 2010, Fluorescencyjne sondy molekularne, czyli nowe zastosowania fluorescencji, Chemia w Szkole 3(286): 6-16, ISSN 0411-8634.
 16. Ortyl J., Galek M., 2010, Chemia leków – od starożytnych medykamentów po rewolucyjne odkrycia XXI wieku, Chemia w Szkole 1(284): 17-26, ISSN 0411-8634.
 17. Ortyl J., Galek M., 2010, Fotolitografia – rzeźbienie światłem, Chemia w Szkole 1(284): 6-16, ISSN 0411-8634.
 18. Ortyl J., Galek M., 2009,Chemia urody. Procesy chemiczne towarzyszące opalaniu, Chemia w Szkole 5(282): 6-16, ISSN 0411-8634.
 19. Ortyl J., 2009, Chemiczne podstawy fotografii,  Chemia w Szkole 4(281): 11-18, ISSN 0411-8634.
 20. Ortyl J., 2009, Fotopolimeryzacja w jamie ustnej, czyli z jakich materiałów zbudowane są  plomby dentystyczne i jaki proces towarzyszy ich powstawaniu, Chemia w Szkole 3(280): 6-16, ISSN 0411-8634.

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Ortyl J., Galica M., Popielarz R., 2013, Application of carbazole as spectroscopic fluorescence probe for monitoring in real time photopolymerization processes, [w:] Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013: 289-290. ISBN 978-83-7663-153-0. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 2. Ortyl J., Kamińska I., Popielarz R., 2013, Synthesis of acenaphtene derivatives and evaluation of their as spectroscopic fluorescence probe for monitoring processes of photopolymerization by FPT method, [w:] Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013: 291-292. ISBN 978-83-7663-153-0ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 3. Ortyl J., Popielarz R., 2013, Fluorescence probe techniques (FPT) for measuring the relative efficiencies of cationic photoinitiators, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2013, Steller R., Wydział Chemii, Wydawnictwo Uczelniane PW, Wrocław 2013: 400- 402. ISBN 978-83-86520-09-1. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 4.  Ortyl J., Kowalczyk K., Kowalczyk A., 2013, Photochemistry and photopolymerization activity of novel long wavelength UV cationic photoinitiators, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2013, Steller R., Wydział Chemii, Wydawnictwo Uczelniane PW, Wrocław 2013: 255- 257. ISBN 978-83-86520-09-1. ARTYKUŁ   RECENZOWANY 
 5. Kowalczyk K., Ortyl J., Kowalczyk A., 2013, Materiały powłokowe sieciowane wysokosprawnymi fotoinicjatorami kationowymi z zastosowaniem techniki UV-LED, [w:] Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013: 227-228. ISBN 978-83-7663-153-0. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 6. Czech Z., Kowalczyk A., Ortyl J., 2013, Zdolne do kopolimeryzacji fotoinicjatory i ich znaczenie w procesie sieciowania promieniowaniem UV poliakrylanowych klejów samoprzylepnych, [w:] Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013: 79-80. ISBN 978-83-7663-153-0. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 7. Czech Z., Kowalczyk A., Ortyl J., Sowa D., 2013, Wpływ grup funkcyjnych samoprzylepnych kopolimerów akrylanowych na adhezję, [w:] Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013: 227-228. ISBN 978-83-7663-153-0. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 8. Ortyl J., Milart P., Popielarz R., 2012, Fluorescence probes based on aminophtalimide skeleton as a research tool in real-time monitoring of photopolymerization processes by Fluorescence Probe Technology, [w:] Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Pielichowski K., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA 2013: 5(2) 87-94. ISBN 978-83-930641-2-0. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 9. Ortyl J., Popielarz R., 2012, Fluorescence probes based on aminochromen-2-one as a research tool in real-time monitoring of photopolymerization processes by FPT method, [w:] Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Prociak A., Wydawnictwo Uczelniane PK, Kraków 2012: 115-116.
 10. J. Ortyl, P. Milart, R. Popielarz,2012, Application of 5-phenyl-3-amino-2,4-dicyanobenzoates as spectroscopic probes for monitoring in real time photopolymerization processes, [w:] Book of Abstracts European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 XXth Slovak – Czech Spectroscopic Conference, 2012: 176, ISBN 978-80-223-3292-7
 11. J. Ortyl, I. Kamińska, R. Popielarz, 2012, Developing of fluorescence probes based on acenaphthene for monitoring of photopolymerization processes by fluorescence spectroscopy, [w:] Book of Abstracts European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 XXth Slovak – Czech Spectroscopic Conference, 2012: 177, ISBN 978-80-223-3292-7
 12. Ortyl J., Popielarz R., 2011, Carboxymethylcoumarins as fluorescent probes for monitoring  photopolymerization processes by fluorescence probe technology, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2011, Steller R., Wydział Chemii, Wydawnictwo Uczelniane PW, Wrocław 2011: 423- 426. ISBN 978-83-86520-09-1. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 13. Czech Z., Kowalczyk A., Madejska E., Ortyl J., 2011,  Unsaturated  photoinitiators in the PSA technology, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2011, Steller R., Wydział Chemii, Wydawnictwo Uczelniane PW, Wrocław 2011: 367- 372. ISBN 978-83-86520-09-1. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 14. Czech Z., Kowalczyk A., Głuch U., Ortyl J., 2011,  Using of UV technology to crosslinking of acrylic pressure-sensitive adhesives, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2011, Steller R., Wydział Chemii, Wydawnictwo Uczelniane PW, Wrocław 2011: 355- 360. ISBN 978-83-86520-09-1. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 15. Ortyl J., Galek M., Sawicz K., Popielarz R., 2010, The response of stilbene derivatives to change of medium polarity and microviscosity during free radical polymerization of a monomer, [w:] Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Pielichowski K., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA 2010: 4(2) 1-10. ISBN 978-83-930641-1-3. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 16. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2010, The performance of 7-(diethylamino)-coumarin-3-carboxylic acid as a chemically bondable fluorescent probe and a fluorescent marker for epoxy compositions, [w:] Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Pielichowski K., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA 2010: 4(2) 129-140. ISBN 978-83-930641-1-3 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 17. Czech Z., Butwin A., Ortyl J., 2010, Ecological solvent–free photoreactive pressure-sensitive adhesives based on acrylics, [w:] Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Pielichowski K., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA 2010: 4(1) 61-72. ISBN 978-83-930641-1-3. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 18. Ortyl J., Polaczek J., Pielichowski J., 2008, Synthesis of biodegradable esters of poly(aspartic acid) under microwave radiation, [w:] Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Pielichowski K., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA 2008: (3) 155–158. ISBN 978-83-923451-6-9 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 19. Tyliszczak B., Ortyl J., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Czech Z., 2012, Synthesis and photopolymerizations of novel hydrogels, Materiały konferencyjne 5th International Conference on Polymer Behavior, Aveiro, Portugalia 15-18.10.2012. 
 20. Ortyl J., Popielarz R., 2012, Preformance of the newly developed iodonium photoinitiators for cationic photopolymerization by Fluorescent Probe Technology, Materiały konferencyjne Career in Polymers IV, Praga, Czechy 29-30.06.2012.
 21. Ortyl J., Milart P., Galek M., Popielarz R., 2012, The performance of selected coumarin derivatives as Fluorescent Probes for monitoring of cationic photopolymerization by Fluorescence Probe Technology, Materiały konferencyjne International Symposium on Luminescence Spectrometry, Barcelona, Hiszpania 19-22.06.2012.
 22. Ortyl J., Popielarz R., 2011, The newly developer photoinitiators for cationic photopolymerization of monomers, Materiały konferencyjne 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Sekcja Polimerów i Biopolimerów, Polska, Lublin 18-22.09.2011.
 23. Ortyl J., Popielarz R., 2011, Coumarin derivatives as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by Fluorescence Probe Technology, Materiały konferencyjne 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Sekcja Polimerów i Biopolimerów, Polska, Lublin 18-22.09.2011.
 24. Ortyl J., Popielarz R., 2011, Monitoring of the Progress of Cationic Photopolymerization with Fluorescent Probes, Materiały konferencyjne VIII Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’11, Polska, Warszawa  13.05.2011.
 25. Ortyl J., Galek M., Popielarz R., 2011, Applicability of selected stilbene derivatives for monitoring of radical polymerization processes by Fluorescence Probe Technology, Materiały konferencyjne VIII Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’11, Polska, Warszawa  13.05.2011.
 26. Ortyl J., Popielarz R., 2011, Monitoring of Photopolymerization of  Monomers by Fluorescence Probe Technology,  Materiały konferencyjne 13th JCF-Frühjahrssymposium in Erlangen, Niemcy, Erlangen 23-26. 03.2011.
 27. J. Ortyl, R. Popielarz, 2011, Technologia sond fluorescencyjnych (Fluorescence Probe Technology) do badań procesów polimeryzacji, [w]: Materiały konferencyjne VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, 107-114, ISBN 978-83-885 19- 1 2-3. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 28. 28.  Ortyl J., Popielarz R., 2011,  Innowacyjne fotoinicjatory na bazie heksafluoro-antymonianów jodoniowych do  polimeryzacji kationowej monomerów, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2011, Steller R., Wydział Chemii, Wydawnictwo Uczelniane PW, Wrocław 2011: 427-431. ISBN 978-83-86520-09-1. ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 29. Ortyl J., Popielarz R.,2010, Application of selected optical brighteners as probes for monitoring of cationic polymerization processes by Fluorescence Probe Technology ,  Materiały konferencyjne XVIII European Symposium on Polymer Spectroscopy, Chorwacja, Zadar 19-22.09.2010.
 30. Ortyl J., Galek M., Milart P., Sawicz K., Popielarz R., 2010, Applicability of selected biphenyl derivatives for monitoring of cationic photopolymerization by Fluorescence Probe Technology, Materiały konferencyjne XIVInternational Symposium on Luminescence Spectrometry, Czechy, Praga 13–16. 06.2010.
 31. Ortyl J., Popielarz R.,  2010, Nowe fotoinicjatory do polimeryzacji kationowej monomerów, [w:]  Materiały Polimerowe,  Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2010: 451-456. ISBN 978-83-7663-046-5 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 32. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2010, Technologia znakowania materiałów polimerowych znacznikami fluorescencyjnym, [w:]  Materiały Polimerowe,  Spychaj T., Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2010: 565-570. ISBN 978-83-7663-046-5 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 33. Ortyl J., Popielarz R., 2010, Technologia fluorescencyjnych sond molekularnych (FPT) – nowe możliwości i wyzwania, [w:] Nauka i przemysł – Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uczelniane PK, Kraków 2010: 111-120. ISBN 978-83-7242-578-2 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 34. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2009, Badanie przydatności sond kumarynowych do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metoda FPT, [w:] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Hubicki Z., Wydawnictwo Uczelniane UMCS, Lublin 2009: 42-45. ISBN 978-83-227-2934-2 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 35. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2009, Zastosowanie 7-dietyloamino-4-metylokumaryny do monitorowania procesów utwardzania żywic epoksydowych, [w:] Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Hubicki Z., Wydawnictwo Uczelniane UMCS, Lublin 2009: 38-41. ISBN 978-83-227-2934-2 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 36. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2009, Monitorowanie fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT z wykorzystaniem sond fluorescencyjnych, Materiały konferencyjne 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Sekcja Polimerów i Biopolimerów, Polska, Łódź 12-16.09. 2009.
 37. Ortyl J., Popielarz R., 2009, FPT- Fluorescent Probe Technology – innowacyjna technologia  monitoringu fotopolimeryzacji w przemyśle powłok polimerowych, [w:] Nauka i przemysł – Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uczelniane PK, Kraków 2009: 139-152. ISBN 978-83-7242-516-4 ARTYKUŁ   RECENZOWANY
 38. Ortyl J., Sawicz K., Popielarz R., 2009, Molekularne czujniki fluorescencyjne w przemyśle żywic epoksydowych, Materiały konferencyjne 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Sekcja Polimerów i Biopolimerów, Polska, Łódź  12-16.09.2009.
 39.  Ortyl J., 2008, Fotoinicjatory na bazie soli jodoniowych jako innowacyjne inicjatory do polimeryzacji kationowej, [w:] Nauka i przemysł– Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uczelniane PK, Kraków 2008: 45-51.

Nagrody i wyróżnienia

  1. Nagroda I stopnia imienia profesora Zbigniewa Engela za PRACĘ DOKTORSKĄ.
   Data uzyskania: 07.10.2013
  2. NAGRODA GŁÓWNA w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca 2011/2012
   Data uzyskania: 08.03.2012.Decyzją: komisji konkursowej pod przewodnictwem rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, prof. Stanisława Adamczaka.
  3. NAGRODA SPECJALNA dla Najlepszej Kobiety Wynalazczyni za wynalazek: „Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów” na 40-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Genewa 2012, Genewa 18-22 kwietnia 2012. Data uzyskania: 21.04.2012.
   Decyzją: Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation
  4. III miejsce za wynalazek „Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów” w konkursie Innowacja Jest Kobietą II Edycja organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki
  5. II miejsce w konkursie na Najbardziej Innowacyjne Rozwiązanie Konferencji Polimerowej Pomeriania Plast 2013. Data uzyskania:05.06.2013
  6. GŁÓWNA NAGRODA w konkursie MŁODY NAUKOWIEC II – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. Data uzyskania: kwiecień 2013.
   Decyzją: Komisji Konkursowej z przewodniczącym prof. dr hab. inż. Jan Kazior
  7. ZŁOTY MEDAL z WYRÓŻNIENIEM na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS-2012, Warszawa 16-19.10.2012.
   Data uzyskania: 16.10.2012. Decyzją: jury na czele z przewodniczącym prof. Kazimierz Fabisiak oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  8. ZŁOTY MEDAL na 40-tej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Genewa 2012, Genewa 18-22 kwietnia 2012. Data uzyskania: 21.04.2012.
   Decyzją: jury Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Genewa 2012
  9. SREBRNY MEDAL na XV Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii ARCHIMEDES – Moskwa 2012, Moskwa 20 – 23 marca 2012.
   Data uzyskania: 22.03.2012. Decyzją: jury Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii ARCHIMEDES
  10. SREBRNY MEDAL na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „2012 TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART”  – Taipei 20 – 23 września 2012 na Tajwanie
   Data uzyskania: 20.09.2012. Decyzją: jury Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „2012 TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART”
  11. Medal Prezesa Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF Prezesa Targów CONCOURS LEPINE na 111 Międzynarodowych Targach Wynalazczości „CONCOURS LÉPINE” – Paryż 27.04.-08.05.2012. Data uzyskania: 07.05.2012.
   Decyzją: jury Międzynarodowych Targów Wynalazczości „CONCOURS LÉPINE”
  12. BRĄZOWY MEDAL na Koreańskiej Międzynarodowej Wystawie „Women Inventors KIWIE 2012” Seul 03-06.05.2012. Data uzyskania: 06.05.2012
   Decyzją: jury Koreańskiej Międzynarodowej Wystawy „Women Inventors KIWIE”
  13. WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM – 2012 – Wystawa Wynalazków i Innowacji. Data uzyskania: 29.02.2012
   Decyzją: Rady Programowej Międzynarodowych Targów Expochem oraz decyzją Zarządu Targów Warszawskich S.A.
  14. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla twórcy wynalazku nagrodzonego na międzynarodowych wystawach i targach innowacji Pani Joanny Ortyl. Data uzyskania: 06.03.2012.
   Decyzją: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej
  15. ZŁOTY MEDAL na 60-tych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011, Bruksela 17-19 listopada 2011. Data uzyskania: 19.11.2011.
   Decyzją: jury Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011.
  16. ZŁOTY MEDAL na: IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM – 2011 – Wystawa Wynalazków i Innowacji, Katowice.
   Data uzyskania: 23.02.2011.Decyzją: przewodniczącego jury: prof. dr hab. inż. Wojciecha Zielińskiego z Politechniki Śląskiej oraz decyzją Zarządu Targów Warszawskich S.A.
  17. ZŁOTY MEDAL na: Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych  INTARG, Katowice 2011.
   Data uzyskania: 04.04.2011.Decyzją: Centrum  Innowacji WKTiR w Katowicach, prezes zarządu Centrum Innowacji WKTiR Andrzej Mrówka
  18. LIDER INNOWACJI®-2011 na: Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych  INTARG, Katowice 2011.Data uzyskania: 15.04.2011.Decyzją: Centrum  Innowacji WKTiR w Katowicach, prezes zarządu Centrum Innowacji WKTiR Andrzej Mrówka
  19. SREBRNY MEDAL na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS-2011, Warszawa 03-05.11.2011.Data uzyskania: 05.11.2011.Decyzją: jury na czele z przewodniczącym prof. Kazimierz Fabisiak oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Adam Rylski
  20. MEDAL Marii Skłodowskiej-Curie w Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA.
   Data uzyskania: 05.11.2011.Decyzją: prezydenta IFIA Andrasa Vedresa.
  21. Nominacja do ZŁOTEGO MEDALU POZNAŃSKICH TARGÓW na Poznańskich Międzynarodowych Targach ITM-2011 – Innowacje-Technologie-Maszyny.
   Data uzyskania: 25.05.2011.Decyzją: Sądu Konkursowego oraz Zespołu Ekspertów powoływanych przez Prezesa Zarządu MTP, jury na czele z przewodniczącym prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
  22. GŁÓWNA NAGRODA w konkursie MŁODY NAUKOWIEC – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej.
   Data uzyskania: maj 2010.Decyzją: Komisji Konkursowej z przewodniczącym prof. dr hab. inż. Jan Kazior oraz Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK Jadwiga Widziszewska
  23. STYPENDIUM NAUKOWE STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA,
   Data uzyskania: maj 2010.Decyzją: Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego.
  24. Stypendium naukowe DOCTUS2008/2011.
   Data uzyskania: 15.05.2009.Decyzją: Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
  25. Dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem. Wyróżnienie zatwierdzone przez Radę Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej;
   Data uzyskania: 10.X.2007.

joannaortyl

uvvials-300x190

tags-300x111